iCare

Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau đây (các “Điều khoản” này) trước khi sử dụng trang web Aramark Correctional Services, LLC (“iCare”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”), có tại https://icaregifts.com, và bất kỳ trang web nào của chúng tôi cho từng cơ sở mà bạn sử dụng để mua quà tặng iCare ("Trang web") hoặc tham gia vào bất kỳ tính năng, sản phẩm, dịch vụ và / hoặc chương trình trực tuyến nào do chúng tôi cung cấp, bao gồm Trang web của chúng tôi và mọi ứng dụng di động (gọi chung là “Thuộc tính Web”). Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả Thuộc tính Web của chúng tôi.

Các Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác do bất kỳ ai khác ngoài iCare điều hành và / hoặc sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trang web, ứng dụng di động, trang web truyền thông xã hội hoặc tài liệu nào khác. Khi truy cập các trang web của bên thứ ba này và các thuộc tính khác, bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện có hiệu lực đối với trang web hoặc thuộc tính đó. Các Điều khoản này chỉ áp dụng cho các Thuộc tính Web của iCare chứ không áp dụng cho bất kỳ trang web nào của các công ty con của chúng tôi, bao gồm cả các thông lệ về quyền riêng tư của Aramark.

Các Điều khoản này bao gồm thông tin quan trọng về các quyền hợp pháp, biện pháp khắc phục và nghĩa vụ của bạn, bao gồm các giới hạn và trường hợp loại trừ khác nhau cũng như các điều khoản chi phối thủ tục, quyền tài phán và địa điểm của bất kỳ tranh chấp nào. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các Thuộc tính Web, bạn đang ký kết hợp đồng pháp lý với chúng tôi về việc bạn sử dụng Thuộc tính Web. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và tất cả các điều khoản bổ sung được kết hợp bằng cách tham chiếu. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Thuộc tính Web.

 

1. Chỉ để Thuận tiện và Cung cấp Thông tin. Phụ thuộc vào Điều khoản này, theo đây chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng và truy cập Thuộc tính Web cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn. Thuộc tính Web được cung cấp cho bạn để thuận tiện và cung cấp thông tin cho bạn. Bằng cách chỉ cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Thuộc tính Web, chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng: (a) mọi tuyên bố, tài liệu, hình ảnh, đồ họa, logo, thiết kế, âm thanh, video hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp từ hoặc trên Thuộc tính Web (gọi chung là “Nội dung”) là chính xác hoặc đầy đủ; (b) Nội dung được cập nhật hoặc hiện hành; (c) chúng tôi có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ Nội dung nào; (d) Nội dung không có lỗi kỹ thuật hoặc lập trình hoặc lỗi đánh máy; (e) Nội dung không bị thay đổi bởi bên thứ ba; (f) quyền truy cập của bạn vào Thuộc tính Web sẽ không bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính hoặc các thành phần có hại khác; và/hoặc (g) bất kỳ thông tin nào thu được để trả lời các nhận xét hoặc câu hỏi được đặt ra thông qua Thuộc tính Web là hoặc sẽ chính xác hoặc đầy đủ.

 

2. Sử dụng và Nội dung.

       (a) Sử dụng Thuộc tính Web. Quyền sở hữu Thuộc tính Web, Nội dung và tất cả các quyền trong đó sẽ vẫn thuộc về iCare. Bạn có thể xem, sao chép hoặc in một bản sao của bất kỳ trang nào từ Thuộc tính Web cho các mục đích phi thương mại nếu bạn không xóa, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu nào có thể có. Bạn không được sử dụng, sửa đổi, sao chép, in, hiển thị, phân phối, xuất bản hoặc bán bất kỳ thông tin, hình ảnh hoặc Nội dung nào khác từ Thuộc tính Web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với mọi phần mềm, nội dung tải xuống và các mục khác có thể truy cập thông qua Thuộc tính Web có thể được bao gồm ở những nơi khác trong Thuộc tính Web và được đưa vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. Các điều khoản trong Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi cũng được đưa vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu.

       (b)        Hạn chế Sử dụng. Bạn không được: (i) xóa hoặc làm mờ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, hình mờ kỹ thuật số, chú thích độc quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác khỏi bất kỳ phần nào của Thuộc tính Web; (ii) sao chép, sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải, phát trực tuyến, phát sóng hoặc khai thác Thuộc tính Web hoặc bất kỳ khía cạnh nào của chúng, trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng; (iii) dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, gây nguy hiểm cho hoạt động chính xác của Thuộc tính Web hoặc tháo rời Thuộc tính Web hoặc cố gắng lấy mã nguồn của phần mềm (bao gồm các công cụ, quy trình, phương pháp và cơ sở hạ tầng) cho phép hoặc làm cơ sở Thuộc tính Web, trừ khi được luật hiện hành cho phép; (iv) gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình, trình thu thập dữ liệu, rô-bốt hoặc tập lệnh hoặc các thiết bị hoặc quy trình tự động hoặc thủ công khác nhằm mục đích trích xuất, chắt lọc, lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu theo cách khác bất kỳ phần nào của Thuộc tính Web hoặc tạo gánh nặng hoặc cản trở hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của Thuộc tính Web; (v) cố gắng truy cập trái phép hoặc làm suy yếu bất kỳ khía cạnh nào của Thuộc tính Web hoặc các hệ thống, máy chủ hoặc mạng có liên quan; (vi) sử dụng Thuộc tính Web để bán lại, chia sẻ thời gian hoặc các mục đích tương tự khác; (vii) sử dụng Thuộc tính Web để theo dõi, quấy rối hoặc làm hại một cá nhân khác hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; (viii) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; hoặc (ix) sử dụng bất kỳ phần nào của Thuộc tính Web hoặc bất kỳ Nội dung nào theo bất kỳ cách nào có thể gây ấn tượng, quy kết hoặc tuyên bố sai hoặc gây nhầm lẫn đối với chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.


3. Cập nhật. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Thuộc tính Web, Nội dung hoặc các Điều khoản này hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Thuộc tính Web và/hoặc Nội dung nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm cho bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật Thuộc tính Web với bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này và bạn nên xem lại các Điều khoản này thường xuyên (ngày sửa đổi gần đây nhất đối với các Điều khoản này xuất hiện ở cuối các Điều khoản này). Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Thuộc tính Web sau khi đăng như vậy cấu thành việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản, như đã sửa đổi.


4. Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử. Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư rất quan trọng đối với bạn và nó cũng quan trọng đối với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi có tại https://icaregifts.com/shop/privacy-policy. Bằng cách sử dụng Thuộc tính Web, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi trừ khi bạn tuân theo các quy trình từ chối hiện hành. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên Thuộc tính Web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, thông tin tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc thông tin liên lạc đó phải được lập thành văn bản.


5. Tài khoản Người dùng và Bảo mật. Để truy cập một số tính năng nhất định của Thuộc tính Web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký bằng địa chỉ email và mật khẩu để tạo tài khoản người dùng (“Tài khoản Người dùng”). Chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ quyền riêng tư của tên người dùng, mật khẩu và thông tin Tài khoản Người dùng của bạn. Tuy nhiên, bạn chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc bảo vệ tên người dùng, mật khẩu và thông tin Tài khoản Người dùng của mình khỏi bị tiết lộ cho bên thứ ba và bạn không được phép làm hỏng việc sử dụng các công nghệ mã hóa bắt buộc, nếu có. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp một số công nghệ mã hóa nhất định và sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý khác để bảo vệ thông tin bí mật của bạn, nhưng chúng tôi không và không thể đảm bảo rằng thông tin được truyền qua Internet là an toàn hoặc việc truyền thông tin đó không bị chậm trễ, gián đoạn, chặn hoặc lỗi. Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và giao dịch mua hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện bằng Thuộc tính Web của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời Tài khoản Người dùng của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trong Tài khoản Người dùng của mình. Chúng tôi có quyền hành động theo tất cả các hướng dẫn mà bất kỳ ai sử dụng Tài khoản Người dùng của bạn nhận được và chúng tôi có quyền theo đuổi bất kỳ và tất cả các khiếu nại đối với bất kỳ người dùng nào trong Tài khoản Người dùng của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí phát sinh cho đến khi Tài khoản Người dùng của bạn bị hủy kích hoạt, nếu phù hợp.


6. Tài liệu Phản cảm. Bạn thừa nhận rằng, khi sử dụng Thuộc tính web và truy cập Nội dung, bạn có thể gặp phải tài liệu mà bạn cho là gây phiền nhiễu, xúc phạm hoặc phản cảm. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Thuộc tính Web và rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về những tài liệu có thể gây phiền nhiễu, phản cảm hoặc xúc phạm bạn.


7. Không dành cho Trẻ em và các Yêu cầu về Độ tuổi Khác. Thuộc tính Web không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới mười ba (13) tuổi. Bạn khẳng định rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc là trẻ vị thành niên tự lập và có đầy đủ khả năng và năng lực để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, tuyên bố và bảo đảm được nêu trong các Điều khoản này và để tuân theo và tuân thủ các Điều khoản này.


8. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

       (a) Không bảo đảm. Khi sử dụng Thuộc tính Web, thông tin sẽ được truyền theo cách có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không bảo đảm về sự chậm trễ, lỗi, gián đoạn hoặc sai lệch bất kỳ dữ liệu, Nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc sử dụng Thuộc tính Web. BẠN HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG THUỘC TÍNH WEB. THUỘC TÍNH WEB VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN” CHO BẠN SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRỪ KHI NHỮNG BẢO ĐẢM NÀY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ VỀ PHÁP LÝ. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG THUỘC TÍNH WEB, NỘI DUNG, HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC TÍNH NĂNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN THUỘC TÍNH WEB LÀ HOẶC SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC RẰNG CÁC TRANG WEB CÓ THỂ TRUY CẬP TRÊN HOẶC THÔNG QUA THUỘC TÍNH WEB HOẶC CÁC MÁY CHỦ ĐƯỢC SỬ DỤNG LIÊN KẾT VỚI THUỘC TÍNH WEB, ĐƯỢC HOẶC SẼ KHÔNG CHỨA BẤT KỲ VIRUS, SÂU, BOM HẸN GIỜ, THIẾT BỊ VÔ HIỆU HÓA HỆ ĐIỀU HÀNH, TROJAN HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG THUỘC TÍNH WEB VÀO THỜI GIAN HOẶC ĐỊA ĐIỂM BẠN CHỌN HOẶC CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP KHẢ NĂNG ĐẦY ĐỦ CHO TOÀN BỘ THUỘC TÍNH WEB HOẶC TRONG BẤT KỲ KHU VỰC ĐỊA LÝ CỤ THỂ NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ SỰ TUÂN THỦ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ VẬN HÀNH THUỘC TÍNH WEB.

       (b)        Bồi thường. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho iCare và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, người thừa kế và người được ủy quyền của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) do chúng tôi đánh giá hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với hoặc phát sinh từ: (i) việc bạn không tuân thủ các Điều khoản này; (ii) bạn vi phạm nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này; (iii) việc bạn sử dụng các quyền được cấp dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào; (iv) bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba; (v) bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào; (vi) hành vi sai trái cố ý của bạn; và (vii) quyền truy cập và / hoặc sử dụng Thuộc tính Web của bất kỳ bên nào khác bằng tài khoản người dùng và mật khẩu của bạn. iCare bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ khiếu nại đó.

       (c)        Chế độ Ăn uống Ưa thích và Hạn chế. Nội dung trên Thuộc tính Web có thể chứa thông tin về chế độ ăn uống và các sản phẩm thực phẩm do chúng tôi cung cấp có chứa các thành phần khác nhau. Bạn phải luôn hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trước khi thử thực phẩm mới hoặc gửi thực phẩm mới cho tù nhân. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin dinh dưỡng nào do iCare cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn phụ thuộc vào thông tin dinh dưỡng, cũng như không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ loại thực phẩm nào bạn mua hoặc tù nhân tiêu thụ đều phù hợp với nhu cầu, hạn chế hoặc sở thích về chế độ ăn uống tương ứng của bạn hoặc của tù nhân. Một số mặt hàng được giao có thể dễ hư hỏng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận rằng các sản phẩm an toàn để bạn và tù nhân ăn được. Các chất gây dị ứng chính ở Hoa Kỳ do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xác định (sữa, lúa mì, trứng, đậu nành, cá, động vật có vỏ, đậu phộng và hạt cây) có thể được bảo quản, chia theo khẩu phần và đóng gói tại một số cơ sở của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế khả năng lây nhiễm chéo, nhưng việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra giữa các sản phẩm thực phẩm, cho phép các sản phẩm được mua qua Thuộc tính Web có chứa một số hoặc tất cả các chất gây dị ứng đó. Các sản phẩm của chúng tôi cũng có thể bao gồm các thành phần khác mà bạn hoặc tù nhân có thể bị dị ứng. Bạn phải luôn kiểm tra các thành phần liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào bạn mua để tránh các phản ứng dị ứng tiềm ẩn hoặc các tình trạng bất lợi cho sức khỏe. Nếu bạn hoặc một tù nhân có phản ứng dị ứng hoặc tình trạng sức khỏe bất lợi khác, hãy nhanh chóng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

       (d) Xác minh dữ liệu. Bạn chịu trách nhiệm thiết lập các quy trình mà bạn cho là phù hợp để xác minh tính chính xác của dữ liệu mà bạn truyền bằng Thuộc tính Web và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ xác minh tính chính xác của dữ liệu đó. Mặc dù chúng tôi có quyền xem xét bất kỳ và tất cả nội dung bạn gửi, nhưng bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về nội dung đó. Việc bạn sử dụng Thuộc tính Web phải tuân theo các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo bổ sung có thể xuất hiện trong Thuộc tính Web.

       (e) Mô tả Sản phẩm. Tất cả các sản phẩm được mô tả trên Thuộc tính Web, dưới dạng hình ảnh hoặc văn bản, có thể thay đổi hoặc thay thế mà không cần thông báo cho bạn. Các hình ảnh được liên kết với đơn hàng của bạn chỉ là hình ảnh đại diện cho những gì hiện có. Các mô tả có thể thay thế dựa trên các giới hạn đối với người nhận và tình trạng sẵn có của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm thay thế đều có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

       (f)        Hạn chế đối với Một số Tù nhân. Các tù nhân đôi khi có thể mất đặc quyền nhận các gói iCare. Do đó, chúng tôi có quyền không xử lý hoặc thực hiện các đơn đặt hàng iCare đối với một tù nhân cụ thể theo chỉ thị của cơ sở cải huấn của khách hàng hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi.


9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CÔNG TY CON CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KỲ VIÊN CHỨC ĐẠI DIỆN, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ HOẶC ĐẠI DIỆN KHÁC CỦA CHÚNG TÔI, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, LÀM GƯƠNG, TRỪNG PHẠT HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THUỘC TÍNH WEB VÀ / HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN THUỘC TÍNH WEB, HOẶC BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG THUỘC TÍNH WEB VÀ / HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA THUỘC TÍNH WEB. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ TÁC DỤNG TIÊU CỰC NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ AI NÀO DỰA TRÊN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THUỘC TÍNH WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ LỢI THẾ HOẶC LỢI NHUẬN BỊ MẤT. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN NÀO, BAO GỒM TỬ VONG HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DO BẠN SỬ DỤNG HOẶC LẠM DỤNG THUỘC TÍNH WEB VÀ / HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ (A) SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG; (B) CHẬM TRỄ, LỖI HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG VIỆC TRUYỀN HOẶC PHÂN PHỐI NỘI DUNG; HOẶC (C) TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ ĐÓ HOẶC XẢY RA TỪ ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ LÝ DO NÀO CỦA SỰ VI PHẠM. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BẠN NHẬN ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG THUỘC TÍNH WEB. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG VÀ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, Ở CÁC TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI LỚN NHẤT ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ. BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC CÓ THỂ KHÁC NHAU THEO TỪNG BANG HOẶC KHU VỰC TÀI PHÁN KHÁC.


10. Thông tin Thanh toán. Một số sản phẩm nhất định được cung cấp trên Thuộc tính Web có thể bị iCare tính phí. Phí này sẽ được xác định tại thời điểm mua các sản phẩm đó. Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào. Khi bạn thanh toán, chúng tôi sẽ chuyển bạn đến một mạng an toàn do bộ xử lý bên thứ ba của chúng tôi cung cấp, qua đó tất cả các giao dịch được xử lý. Bằng cách cung cấp thông tin thanh toán của mình, bạn (i) ủy quyền cho iCare và / hoặc bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi tính phí Phương thức Thanh toán của bạn; và (ii) tuyên bố rằng mọi thông tin thanh toán bạn cung cấp là đúng và chính xác. Bạn hiểu rõ và thừa nhận rằng iCare có thể điều chỉnh giá cho các sản phẩm và dịch vụ của mình trong tương lai và bạn sẽ bị tính phí điều chỉnh như vậy trên cơ sở về sau sau khi chúng tôi thông báo cho bạn. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn và hạn chế giao dịch thanh toán của bạn, vui lòng truy cập Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi.


11. Nội dung của Bên thứ ba và Ứng dụng của Bên thứ ba. Chúng tôi có thể cung cấp các siêu liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba duy trì hoặc chúng tôi có thể cung cấp nội dung của bên thứ ba trên Thuộc tính Web mà chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp với người dùng của mình (gọi chung là “Nội dung của Bên thứ ba”) bằng cách đóng khung hoặc các phương pháp khác. Ngoài ra, Thuộc tính Web có thể bao gồm một số ứng dụng, tính năng, chương trình và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp (gọi chung là “Ứng dụng của Bên thứ ba”). Chúng tôi không giám sát Nội dung của Bên thứ ba hoặc Ứng dụng của Bên thứ ba và không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của Nội dung của Bên thứ ba hoặc Ứng dụng của Bên thứ ba đó. Các liên kết đến các trang web của Bên thứ ba, mọi Nội dung của Bên thứ ba và mọi Ứng dụng của Bên thứ ba được cung cấp chỉ để thuận tiện và cung cấp thông tin cho bạn. Nội dung trên bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc trong bất kỳ Ứng dụng của Bên thứ ba nào đều không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết và/hoặc Ứng dụng của Bên thứ ba, bao gồm mọi liên kết khác có trong trang web của Bên thứ ba. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm liên quan đến bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc Ứng dụng của Bên thứ ba nào, mà tại mọi thời điểm và trong mọi trường hợp đều được cung cấp “nguyên trạng”. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với Thuộc tính Web, mọi Nội dung của Bên thứ ba và / hoặc bất kỳ Ứng dụng Bên thứ ba nào thì bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Nếu một bên thứ ba liên kết hoặc đề cập đến Thuộc tính Web, thì đó không nhất thiết là dấu hiệu chứng thực, ủy quyền, tài trợ, liên kết, liên doanh hoặc hợp tác bởi hoặc với chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi thậm chí không biết rằng bên thứ ba đã liên kết hoặc đề cập đến Thuộc tính Web.


12. Sở hữu trí tuệ. Nội dung của Thuộc tính Web là tài sản trí tuệ do chúng tôi và/hoặc các công ty con của chúng tôi sở hữu, kiểm soát và hoặc cấp phép, hoặc tài sản trí tuệ mà chúng tôi được phép truy cập và sử dụng hợp pháp. Tất cả các luật sở hữu trí tuệ hiện hành, bao gồm luật bản quyền, bảo vệ các quyền của chúng tôi đối với Nội dung. Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, không được sao chép bất kỳ phần nào của Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép được ủy quyền hoặc được phép sử dụng tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo được chúng tôi sử dụng và hiển thị trên Thuộc tính Web. Tất cả nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của iCare có thể được đề cập trên Thuộc tính Web là tài sản của iCare hoặc một trong các công ty con của chúng tôi. Các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của các bên khác có thể được tham chiếu đến trên Thuộc tính Web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có nội dung nào trên Thuộc tính Web được hiểu là cấp, theo ngụ ý, ngăn cản hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng hoặc tài liệu có bản quyền nào của chúng tôi hoặc các công ty con của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.


13. Chấm dứt Dịch vụ. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của bạn để truy cập các phần của Thuộc tính Web, bao gồm cả Tài khoản Người dùng của bạn, bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, đối với hành vi mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều khoản này và/hoặc có hại cho những người dùng khác của Thuộc tính Web, đối với chúng tôi, cho các đối tác của chúng tôi, cho những người đóng góp, cho việc kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi, hoặc cho các nhà cung cấp thông tin khác, hoặc nếu chúng tôi cho là thích hợp, theo quyết định riêng của chúng tôi.


14. Biện pháp Khắc phục Bổ sung. Bạn thừa nhận rằng hành vi của bạn không phù hợp với các Điều khoản này có thể gây ra cho chúng tôi những thiệt hại không thể khắc phục được mà theo đó các biện pháp khắc phục khác với biện pháp khắc phục bằng tiền đều không thích hợp. Trong những trường hợp như vậy, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu biện pháp khắc phục tạm thời hoặc công bằng khác để hạn chế hành vi đó mà không cần chứng minh thiệt hại thực tế hoặc nộp tiền thế chân.


15. Luật điều chỉnh; Khu vực tài phán và Địa điểm. Bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Thuộc tính Web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, không liên quan đến bất kỳ xung đột nào về nguyên tắc luật. Bạn đồng ý và do đó tuân theo quyền tài phán cá nhân độc quyền và địa điểm của các tòa án tiểu bang và liên bang nằm trong Khối thịnh vượng chung Pennsylvania đối với các vấn đề như vậy.


16. Luật địa phương. Chúng tôi không tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào khác trên Thuộc tính Web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ. Việc truy cập vào Thuộc tính Web từ các khu vực tài phán nơi việc truy cập đó là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu bạn chọn truy cập Thuộc tính Web từ các khu vực tài phán khác, thì bạn chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.


17. Hạn chế Xuất khẩu. Bất kỳ phần mềm nào và tất cả thông tin và công nghệ cơ bản được bạn tải xuống hoặc xem từ bất kỳ Thuộc tính Web nào hoặc liên quan đến các dịch vụ (gọi chung là “Phần mềm hoặc Thông số kỹ thuật”) đều có thể chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Quản lý Xuất khẩu và các Quy định Quản lý Xuất khẩu và có thể phải tuân theo các quy định xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở các quốc gia khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định và luật thương mại, cả nước ngoài và trong nước, khi bạn sử dụng và xem Thuộc tính Web, Nội dung và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần mềm hoặc Thông số Kỹ thuật. Trừ khi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý và đảm bảo không xuất hoặc tái xuất Phần mềm hoặc Thông số kỹ thuật cho bất kỳ quận nào hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc người dùng cuối nào chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, những người hoặc tổ chức được liệt kê trong Danh sách các Bên bị Từ chối của Cục Quản lý Xuất khẩu thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Công dân được Chỉ định Đặc biệt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng không có cơ quan liên bang nào của Hoa Kỳ đình chỉ, thu hồi hoặc từ chối các đặc quyền xuất khẩu của bạn.


18. Nhận xét. Bằng cách gửi nhận xét, thông tin hoặc phản hồi (gọi chung là “Phản hồi”) cho chúng tôi qua điện thoại, qua email và/hoặc Thuộc tính Web, bạn đồng ý rằng thông tin được gửi sẽ tuân theo Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Phản hồi theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi có thể chọn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết hợp các thay đổi được đề xuất vào các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi mà không cần thông báo hoặc bồi thường cho bạn.

Sự đồng ý của Bạn với các Điều khoản và Điều kiện này

Bằng cách truy cập và sử dụng Thuộc tính Web, bạn tán thành và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi các Điều khoản này hoặc một phần của chúng, chúng tôi sẽ cố gắng đăng những thay đổi đó trên trang web này để bạn luôn có thể hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng Thuộc tính Web. Việc bạn sử dụng Thuộc tính Web sau khi chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản này sẽ biểu thị sự đồng ý và chấp nhận Điều khoản sửa đổi đối với tất cả thông tin đã thu thập trước đó và thông tin được thu thập từ bạn trong tương lai. Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc nhận xét dưới bất kỳ hình thức nào hoặc nếu bạn thấy bất kỳ điều gì trên Thuộc tính Web mà bạn cho là không phù hợp, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi nhận xét hoặc yêu cầu của bạn tới:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét hoặc muốn truy cập Thông tin Cá nhân của mình hoặc từ chối chia sẻ nhất định, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi nhận xét hoặc yêu cầu của bạn tới:

Qua thư từ: iCare, 2400 Market Street, Philadelphia, PA 19103

Email: Privacy@aramark.com

Điện thoại: (215) 238-3000

Copyright © 2021. Aramark. Đã đăng ký bản quyền.

Có hiệu lực kể từ: tháng ba 1, 2022

Cập nhật lần cuối: tháng ba 1, 2022

Trang web iCare thuộc sở hữu của Aramark Correctional Services, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Delaware. Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng cho các trang web iCare và Thuộc tính Web iCare khác.